سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ذبیح ا… روحانی محمودی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، شرکت مهندسین مشاور ژئوتکنیک APS
آذر عرفانیان سرابیان آذریایجان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا- برنامه ریزی توریسم، دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

در این پژوهش ۱۱ زمین لغزش در محل روستای قره شاهوردی شهرستان قوچان مورد بررسی قرار گرفت. که در این راستا خصوصیات ترکیبی آنها از قبیل طول ،(L) پهنا (W) و عمق (D) زمین لغزشها، همچنین شیب دامنه برداشت و روابط بین شکل و مقیاس آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می- دهد که بررسی شرایط دینامیکی میتواند در پیش بینی شرایط واقعی و امکان رخ داد زمین لغزشها حایز اهمیت زیادی باشد. در این بررسی مشخص گردید که کلیهی خصوصیات مربوط به شکل زمین لغزشها رابطه مستقیم با یکدیگر دارند. همچنین، کلیهی خصوصیات مربوط به شکل زمین لغزشها رابطه معکوس با شیب دامنه دارند. این بررسی همچنین نشان میدهد که نسبت شکل طولی (L/D) و شکل متقاطع (W/D) رابطه مستقیم با شیب دامنه دارند.