مقاله زیست شناسی و دموگرافی زنبور پارازیتویید (Trissolcus basalis (Hym.: Scelionidae روی تخم دو میزبان مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۲ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۵۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: زیست شناسی و دموگرافی زنبور پارازیتویید (Trissolcus basalis (Hym.: Scelionidae روی تخم دو میزبان مختلف
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنبور پارازیتویید تخم
مقاله Trissolcus basalis
مقاله Eurygaster integriceps
مقاله Graphosoma lineatum
مقاله زیست شناسی
مقاله دموگرافی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروزان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: صفرعلیزاده محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: شیرازی جلال
جناب آقای / سرکار خانم: صفوی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مراداعلی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ویژگی های زیستی و جمعیتی زنبور Trissolcus basalis (Wollaston) روی تخم سن گندم،Eurygaster integriceps Puton ، و تخم سن گرافوزوما، Graphosoma lineatum (L.)، بررسی شد. ابتدا، طول دوره نابالغ، زمان ظهور، نسبت جنسی نتاج و نرخ خروج نسل دوم پارازیتویید با انتخاب ۲۵ دسته تخم پارازیته (۳۵۰ عدد) صفر تا چهار ساعت عمر هر میزبان به صورت تصادفی و به طور جداگانه در شرایط دمایی ۲۵±۰٫۵ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۶۵±۵ درصد و طول روز ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی اندازه گیری شد. به علاوه، درصد پارازیتیسم، درصد بقای مراحل نابالغ، طول عمر، نسبت جنسی و باروری ۱۰ روز اول زندگی هر زنبور ماده، با بررسی جداگانه ۲۵ جفت زنبور تازه (صفر تا چهار ساعت طول عمر) از هر میزبان و روی تخم همان میزبان در شرایط ذکر شده محاسبه شد. نتایج نشان داد که به طور کلی میانگین طول دوره رشد زنبورهای نر (۱۱٫۷۵±۰٫۰۵۸ روز روی سن گندم و ۱۲٫۵۷±۰٫۹۶ روز روی گرافوزوما) کوتاه تر از طول دوره رشدی زنبورهای ماده (۱۲٫۶۲±۰٫۰۶ روز روی سن گندم و ۱۳٫۷۲±۰٫۶۹ روز روی گرافوزوما) بود. به علاوه، طول عمر زنبورهای نر حاصل از تخم سن گندم در مقایسه با همان روی تخم سن گرافوزوما (۵۴٫۷۲±۱٫۶۳ روز) از ماده های هم نتاج خود (۴۳٫۱۶±۲٫۰۴۵ روز) به طور معنی داری بیش تر بود. سایر صفات زیستی مثل طول دوره تخم ریزی بیش تر (۳۹±۱٫۷۹ روز)، باروری بالاتر (۲۹۲٫۴۰±۱۱٫۱۴ تخم بر ماده) و درصد پارازیتیسم بالاتر (%۸۴٫۰۹±۱٫۵۶)، برتری های معنی دار زنبور T. basalis روی تخم سن گندم نسبت به سن گرافوزوما بود. همچنین، میزان بقای مرحله نابالغ زنبور روی تخم سن گندم و گرافوزوما به ترتیب ۸۲ و ۶۴ درصد بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت، نرخ متناهی افزایش جمعیت و نرخ خالص تولید مثل زنبور روی تخم سن گندم و گرافوزوما به ترتیب ۰٫۳۱۶ و ۰٫۲۲۴ بر روز، ۱٫۳۷۲ و ۱٫۲۵۲ بر روز و ۱۱۸٫۵ و ۵۱٫۰۸ ماده/ماده/نسل بود. ساختار جمعیت پایدار زنبور روی هر دومیزبان بین ۹۵ تا ۹۸% مراحل نابالغ و ۲ تا ۵% حشرات کامل بود.