مقاله زیست شناسی بید سیب زمینی (Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae روی برگ ده رقم سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۵۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: زیست شناسی بید سیب زمینی (Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae روی برگ ده رقم سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام سیب زمینی
مقاله بید سیب زمینی
مقاله زیست شناسی
مقاله ارقام مقاوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی نادر
جناب آقای / سرکار خانم: گلی زاده علی
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی دستجردی هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: رزمجو جبرائیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بید سیب زمینی،  Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) یکی از مهم ترین آفات سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در انبارها و مزارع در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری می باشد. پارامترهای زیستی این آفت داخل اتاقک رشد با شرایط دمای ۱±۲۴ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۵±۶۵ درصد و دوره نوری ۱۴ ساعت روشنایی و ۱۰ ساعت تاریکی روی برگ ۱۰ رقم سیب زمینی شامل آگریا، آگاتا، آلمیرا، آریندا، بانبا، فیانا، مارفونا، راموس، ساتینا و ولوکس مورد بررسی قرار گرفت. میانگین طول دوره رشد (از تخم تا حشره کامل) بید سیب زمینی بین ارقام مختلف سیب زمینی به طور معنی داری متفاوت بود. بیشترین طول دوره رشد این آفت روی برگ های رقم مارفونا (۰٫۲۰±۲۹٫۴۷ روز) مشاهده شد. کوتاه ترین طول عمر و دوره زندگی بید سیب زمینی به ترتیب روی برگ های ارقام فیانا و ولوکس بدست آمد. بین طول دوره های قبل از تخم ریزی، طول دوره تخم ریزی و میزان باروری روزانه بید سیب زمینی روی برگ ارقام مورد آزمایش اختلاف معنی داری وجود نداشت در حالی که طول دوره پس از تخم ریزی و مقدار باروری کل بید سیب زمینی روی ارقام مختلف سیب زمینی به طور معنی داری متفاوت بودند. کوتاه ترین دوره تخم ریزی این آفت، ۰٫۳۵±۲٫۵۷ روز روی برگ های رقم مارفونا به دست آمد. کم ترین میزان باروری کل حشرات ماده روی برگ های رقم مارفونا (۴٫۲۱±۴۴٫۶۱ تخم) بود. بر اساس این نتایج بید سیب زمینی عملکرد نسبتا پایینی روی برگ رقم مارفونا داشته و در نتیجه این رقم در مقایسه با سایر ارقام مورد آزمایش نسبت به این آفت مقاوم تر بوده و می توان از این رقم در قالب یک برنامه مدیریت تلفیقی استفاده کرد.