سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ولی مهدی پور –
بهاره ضیایی –
وحید فرج پور –

چکیده:

هدف از این مطالعه زون بندی زمین شناسی و پتروفیزیکی سازند سروک در یکی از میادین فروافتادگی دزفول با استفاده از اطلاعات این میدان به همراه داده های مربوط به چهار میدان نفتی مجاور بود. در این مطالعه زون بندی مخزنی با استفاده از مطالعات پتروگرافی و پتروفیزیکی انجام گرفت و نقشه تغییرات ضخامت و توزیع تخلخل به صورت ناحیه ای ترسیم گردید. در این زون بندی، سازند سروک به هشت زون تفکیک گردید. براساس ارزیابی پتروفیزیکی زون های فرد سروک دارای کیفیت مخزنی بالا و زونهای زوج سروک فاقد کیفیت مخزنی می باشند. مطابق نقشه های ترسیم شده ضخامت زونهای مخزنی و میزان تخلخل آنها از غرب به شرق میدان به صورت ناحیه ای کاهش می یابد.