سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسانه مصدق – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
ایرج رسا – دکتری زمین شناسی اقتصادی
محمد لطفی – دکتری زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

شناسایی دگرسانی های که خود به سبب تغییرات گوناگونی درسنگها پدیدار شده اند ما را درکشف ذخایر معدنی و کانی سازی ها رهنمون می کند با استفاده از تصاویر ASTER,ETM+ به منظور شناسایی و زون بندی دگرسانی های گرمابی میتوان مناطق مستعد کانی سازی را با صرف زمان و هزینه کمتر مشخص نمود درزمینه پردازش تصاویر ماهواره ای روشهای گوناگونی وجود دارد که دراین مطالعه ازروشهای LS-Fit وSAM استفاده شدها ست دراین رابطه روش SAM ازنظر مشخص نمودن کانیهای شاخص زونهای دگرسانی و تعیین محدوده آنها حائز اهمیت می باشد دراین مطالعه با بهره از روش LS-FIT برروی تصاویر ETM+ منطقه منطقه برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ کفه تاقستان پس ازطی مراحل پیش پردازش به بارزسازی نواحی دگرسانی ارژیلیک به کمک شبیه سازی طیفی باند ۵وکانی های اهن دار با شبیه سازی طیفی ازباند ۳ پرداخته شدهاست به منظور زون بندی کانیهای دگرسانی روی تصویر ASTER منطقه با اعمال روش SAM با استفاده از طیفهای مرجع کتابخانه ای طیفی سزمان زمین شناسی آمریکا USGS کانیهای ارژیلیک ازجمله مونتموریونیت کائولینیت دیکیت پیروفیلیت و کانیهای اهن داری چون هماتیت گوئتیت و جاروسیت سولفوهیدرات الونیت و هیدروکسیدهایمنیزیم دار اپیدوت و کلریت مشخص شده اند.