سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یگانه سپاسی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی،محیط زیست دانشگاه تهرا
افشین دانه کار – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

اکوتوریسم به عنوان شکلی از گردشگری پایدار که هم به حفاظت و هم به توسعه کمک می کند شناخته شده است ولی متاسفانه به خاطر ارزیابی نامناسب محیط زیتس بسیاری از مکانهای گردشگری به سمت ناپایداری و خودتخریبی پیش می روند برای گزینش مکانهای مناسب طبیعت گردی استفاده ازم عیارهای مرتبط شیوه مناسبی محسوب می شود به همین منظور از بررسی مراجع مختلف داخلی و خارجی ۱۲ معیار و ۴۱ زیرمعیار برای طرح ریزی طبیعت گردی در اکوسیستم های طبیعی ا یران استخراج شد سپس این معیارها برای طرح ریزی گردشگری در اکوسیستم های جزیره ای به وسیله روش دلفی غربال گردید و درنهایت ۱۱ معیار اصلی و ۲۵ زیرمعیار برای طرحریزی طبیعت گردی در جزیره هنگام برگزیده شد سپس معیارها و زیرمعیارها برگزیده به طور جداگانه از طریق تحلیل سلسله مراتبی وزن دار شدند و اولویت انها مشخص گردید و ضرایب تعیین شده به صورت مدل ریاضی برای گزینش زون طبیعت گردی ارائه شد برای تمامی زیرمعیارهای برگزیده شاخصهایی متناسب با ویژگیهای محدوده موردمطالعه که قابلیت تبدیل شده به نقشه را داشتند تعریف شد.