سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین خزیمه نژاد – دانشجوی دورهی دکتری، گروه سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ای
خیراله خادمی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی جندیشاپور، دزفول، ایران
آرش محجوبی – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان، اهواز، ایران

چکیده:

آب مایهی حیات و یک ضرورت برای انواع موجودات زنده میباشد و مدیریت آن بخشی از برنامهریزی توسعهی کشورها تلقی میشود. نیازهای روبه رشد، محدودیت منابع، تبعات توسعهی ناپایدار و دخالتهای گاه و بیگاه انسان در چرخهی آبهمگی از عواملی هستند که موجبات بروز نگرانی و دغدغهی خاطر مجامع بینالمللی را در زمینهی تامین نیازهای آبی جامعهی انسانی فراهم کرده است. مطالعات فائو نشان میدهد که ۹۳ کشور جهان امروز با بحران آب مواجه هستند، بنابرایندسترسی به منابع آبی جدید ضروری است. یکی از این منابع که به صورت روزافزون بر اهمیت آن افزوده میشود، آبهاینامتعارف مانند آبهای شور و انواع مختلف پسابها از جمله زهابهای کشاورزی میباشد. برنامهریزی اصولی و تصمیمگیری منطقی در خصوص جمعآوری، تصفیه و استفادهی مجدد از انواع پسابها، علاوه بر اینکه در آینده به دلیل کمبود منابعآبی، نیاز جوامع بشری است، به جهت آلاینده بودن برای آبهای سطحی و ایجاد مشکلات زیستمحیطی از اهمیت ویژهای برخوردار است. در استان خوزستان با تکمیل طرحهای کشاورزی در حال مطالعه و اجرا، وسعت طرحهای کشاورزی به ۶۰۰هزار هکتار خواهد رسید که مولد میزان قابل ملاحظهای زهاب خواهد بود، بخش عمدهی زهاب طرحهای موجود در حالحاضر به رودخانهی کارون میریزد. این مقاله به بررسی وضعیت کنونی و آتی رودخانهی کارون، نقش و جایگاه زهابهای کشاورزی در آن خواهد پرداخت. سامانهی کارون به عنوان بزرگترین منبع آب سطحی کشور در حال حاضر تامین کنندهیآب شرب ۸۶ درصد جمعیت و ۶۵ درصد نیاز کشاورزی استان خوزستان میباشد.