مقاله زن و ضرب المثل های جنسیتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زبان و ادب فارسی از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: زن و ضرب المثل های جنسیتی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبیات شفاهی
مقاله ضرب المثل
مقاله ضرب المثل های جنسیتی
مقاله زن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصومی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی نژاد ویدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضرب المثل ها جزئی از ادبیات شفاهی هستند که در هر زبان و فرهنگی گفته و شنیده می شوند، ولی موضوعات دربرگیرنده ضرب المثل ها از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و بیانگر مسائل مورد علاقه یا انزجار مردم آن جامعه و در واقع انعکاسی از فرهنگ اصیل و شایع هر جامعه است. از ویژگی های ضرب المثل ها مجهول المولف بودن، انتقال شفاهی از نسلی به نسل دیگر و مجهول بودن خاستگاه ضرب المثل ها است. از آنجا که شکل گیری ضرب المثل ها هیچ گونه پشتوانه منطقی و علمی ندارد، بنابراین هر چه افراد جامعه از مراحل رفتارهای سنتی و غیرمنطقی به طرف رفتارهای منطقی و حساب شده تر متمایل می شوند، از رواج امثال و حکم کاسته می شود و افراد در تایید یا نفی امری کمتر به ضرب المثل استناد می کنند، زیرا در اثبات یا رد موضوع مورد نظر خود بهتر و بیشتر می توانند از استدلالات منطقی استفاده کنند. بعضی از ضرب المثل ها سویه گیری جنسیتی دارند. هدف این مقاله آن است که مشخص نماید که میزان استفاده از این نوع ضرب المثل ها در بین مردم شهر تهران چگونه است. روش پژوهش پیمایشی بوده است.مردم شهر تهران جامعه آماری این پژوهش بوده و ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته است. در این پرسشنامه ضرب المثل های جنسیتی در بین ضرب المثل های عمومی قرار گرفت و توسط ۷۱ نفر از مردان و زنان در دسترس در شهر تهران پرشد. از جمله یافته های این پژوهش ایناست که میزان شنیدن ضرب المثل های جنسیتی در بین مردان ۰٫۹۳ و در زنان ۰٫۷۴ در مقیاس ۰ تا ۴ بوده است. با توجه به یافته ها چنین می توان نتیجه گیری کرد که میزان کاربرد ضرب المثل های جنسیتی در حجم نمونه مورد نظر در حد بسیار کم است.