مقاله زندگی شهری، ترس از قربانی شدن و کاهش سرمایه اجتماعی در کلان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در بررسی مسایل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی) از صفحه ۹۹ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: زندگی شهری، ترس از قربانی شدن و کاهش سرمایه اجتماعی در کلان شهر تهران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنداشت از جرم
مقاله مشارکت
مقاله ترس از قربانی شدن
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله اعتماد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارنسب فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالملکی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: خلف خانی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همراه با رشد زندگی شهری، افزایش جرائم، وقوع جرائم جدید و متعاقب این موارد، احساس ترس از قربانی شدن در روابط اجتماعی پدید می آید. دو پیامد این احساس کاهش اعتماد اجتماعی و کاهش شعاع ارتباطات و پیونده های اجتماعی است. یه تبع این دو پیامد، کاهش مشارکت و همیاری های اجتماعی به عنوان عناصر تشکیل دهنده و مقوم سرمایه اجتماعی قابل انتظار است. علیهذا در این تحقیق، نگارندگان، بر یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی، یعنی همان ترس از قربانی شدن تمرکز داشته اند. این تحقیق درصدد پاسخ به این سوال است که آیا ترس از قربانی شدن موجب کاهش شعاع ارتباطات اجتماعی افراد و کاهش سرمایه های اجتماعی آنها می شود؟ جامعه آماری در این تحقیق افراد در فاصله سنی ۱۲ تا ۴۵ ساله ساکن شهر تهران تشکیل می دهند. نتایج نشان می دهد در میان چهار حوزه اصلی فعالیت اجتماعی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی)، بیشترین میزان ترس از قزبانی شدن در حوزه اقتصادی است. همچنین بیش از نیمی از پاسخگویان سطح جرم و ناامنی در جامعه را بسیار زیاد ارزیابی می کنند. یافته های تحقیق نقش تعیین کننده کاهش سرمایه اجتماعی در افزایش ترس از قربانی شدن افراد را تایید می کند.