سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

گلنار بساک هارونی – کارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی
بهمن خسروی پور – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

منابع طبیعی تجدید شونده امروزه درابعاد مختلف زندگی بشر نقش بسزایی را ایفا م یکند عدم آگاهی مردم نسبت به اهمیت این منابع عدم برنامه ریزی اصولی و گسترش شهرها منابع طبیعی را درمعرض خطر جدی نابودی قرار دادها ست دراین رابطه دولت ها به دنبال جلب مشارکت آحاد مردم و خصوصا زنان می باشند چرا که آنها نیمی از جمعیت استفاده کننده از این منابع اند زنان با توجه به ساختارشخصیتی و عاطفی خود و همچنین بواسطه جایگاه رفیعی که درخانواده دارند میت وانند نقش کلیدی را درارایه آموزش های زیست محیطی درخانواده ایفا کنند نقش دهی به زنان و سازمان های غیردولتی آنان درنگاهداری از محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار اهمیتی بسزا دارد درواقع حفظ محیط زیست بدون مشارکت مردم به ویژه مشارکت زنان امکان پذیر نیست لذا دراین مطالعه تلاش شده است ضمن ارایه کوتاهی از مفهوم توسعه پایدار و اهمیت حفاظت از محیط زیست به نقش مهم زنان درایجاد توسعه پایدار و همچنین به بررسی چندجنبش تشکل یافته زنان درحفاظت ازم نابع طبیعی و درپایان به اهمیت مشارکت زنان درتوسعه پایدار پرداخته شود.