سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تحصیلات عالیه ی دختران ، فرصتها و تهدیدها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهره سبزیان پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه

چکیده:

زنان تقریبا نیمی از جمعیت دنیا را به خود اختصاص داده اند دوسوم از ساعات کاررا انجام میدهند یک دهم درآمدهای دنیا را دریافت می کنند و کمتر از یک صدم دارایی های دنیا به نام آنهاست از سال ۱۹۹۱ تا سال ۲۰۰۱ زنان تحصیل کرده ۲۵ تا ۲۹ سال از ۲۱ تبه ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده است اما نسبت مردان تحصیل کرده ۲۵ تا ۲۹ سال تنها درطول این مدت از ۱۶ درصد ۱۹۹۱ به ۲۱ درصد درسال ۲۰۱۱ رسیده است ترکیب جنسیتی دانشگاه ها کاملا برعکس شده و تعداددختران بطور محسوسی افزایش پیدا کرده است بنابرتحقیقات جدید به عمل آمده با وجود افزایش زیاد نسبت زنان تحصیل کرده شکاف درآمد بین درامد زنان و مردان دردهه ۱۹۹۰ به مقدار بسیار کمی کاهش پیدا کرده است درجهان زنان ۲۵ تا ۲۹ سال درسال ۱۹۹۱ ۲۰ درصد کمتر ازمردان دستمزد می گرفتند درسال ۲۰۰۱این شکاف کمی کمتر شده و به ۱۸ درصد رسیده است البته باید توجه داشت این کاهش فقط به دلیل افزایش تحصیلات زنان بوجود آمده استنتایج حاصل ازتحقیقات متعدد درزمینه سلامت روانی زنان نشان میدهد که بطور کلی زنان و به خصوص زنان دارای تحصیلات عالی اگر به اشتغال مناسب دست یابند و نقش مفیدی را درجامعه ایفا کنند غیر از منافع مادی که نصیب آنها می شود احساس رضایت درونی به آنها دست می دهد ودرصورت وجود یک برنامه منظم و درست درزندگیشان هیچ احساس بطالت و بیهودگی درزندگی دامنگیر آنها نمی شود همه اینها منجر به ارتقای سلامت روان آنها می گردد