سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی چشمه سری – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه،
علی عابدینی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم ، دانشگاه ارومیه
اکرم جلیلیان – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه
زهرا جلیلیان – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

چکیده:

نهشته فسفاتی دلیر به عنوان نماینده تیپیکی از ذخایر فسفاتی پرکامبرین پیشین- کامبرین زیرین زون البرز مرکزی، در فاصله ۵۷ جنوب غرب چالوس، استان مازندران واقع می باشد. این نهشته با طولی بالغ بر ۵/۵ کیلومتر و ضخامتی متغیر از ۳ الی ۴ متر، به شکل چینه سان در واحدهای شیلی سازند سلطانیه توسعه یافته است. بررسی شاخص های زمین شیمیایی نظیر مقادیر نسبت های pr/pr, Eu/Eu, Sr/Ba, Y/Ho, Mn, Th/U, V/Cr, V/V+Ni و Ce/Ce خنث تا اسیدی، و شوری بیش از حد عادی تشکیل شده است. الگوی توزیع REEs به هنجار شده به متوسط ترکیب شیل بعد آرکئن استرالیا (PAAS) دلالت بر تفریق ضعیف LREEs از HREEs و بی هنجاری منفی Ce در طی فسفات زایی در منطقه دلیر دارد. این تیپ الگوی توزیع برای REEs در نمونه های فسفاتی مبین نقش حیاتی آب های منفدی در تشکیل و توسعه نهشته مورد مطاله می باشد. افزون بر این، بررسی ضرایب همبستگی بین نسبت های Ce/Ce با( Dy(N)/Sm(N و ΣREE