سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خدیجه جمشیدی – دانشجوی دکتری پترولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود
حبیب اله قاسمی – دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در مناطق مختلفی از شمال و شمالغرب دامغان، سنگهای آذرین بازیک در قاعده سازند شمشک مشاهده می شوند. رخداد این سنگها در منطقه چشمهعلی از نوع گدازه بازالتی و در مناطق طزره و کلاتهرودبار به شکل استوک های کوچک، سیل و گاهی دایک میباشد. بررسی نمودارهای تعیین سری ماگمایی و نمودارهای تکتونوماگمایی، ماهیت آلکالن ماگمای والد و محیط درون قاره ای را برای این سنگ ها به اثبات رسانده است. غنی شدگی ازLREE و عناصر شدیداً ناسازگار، تهی شدگی از HREE و آنومالی مثبت سرب در نمودارهای عنکبوتی بهنجارشده به کندریت و گوشته اولیه مشاهده می شود. این مشاهدات به همراه نتایج حاصل ازنمودار درجه ذوب بخشی، بیانگر اشتقاق ماگمای سازنده این سنگها از یک منبع گوشته زیر لیتوسفر قارهای غنی شده با ترکیب گارنت پریدوتیت در یک محیط درون صفحه قارهای میباشد.