سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کمال الدین بازرگانی گیلانی – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سیدکاطم قریشی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ا
زهرا کریم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ا

چکیده:

کانسار سرب و روی معدن متروکه اخلمد با مختصات جغرافیایی ۵۹’۳۸˚۳۶ شمالی و ۵۹’۵۱˚۳۶ شرقی در غرب چناران در استان خراسان رضوی واقع شده است. عمده ترین کانسارهای سرب و روی البرز مرکزی در سنگ های کربناته کرتاسه بالایی وجود دارد در حالیکه در البرز شرقی، این کانسار و کانسارهای دیگر در سنگ های کربناته ژوراسیک قرار دارند. به منظور مطالعه ی سنگ بستر کربناته دو پروفیل، یکی در محل معدن و یکی در جنوب غربی معدن انتخاب شد و نمونه ی دستی این پروفیل ها بوسیله ی آلیزارین رداس و محلول فروسیانید پتاسیم رنگ آمیزی شد و در برخی از نمونه ها دولومیتی شدن واضح بود. در این مطالعه ۴ تیپ دولومیت شناسایی شد که با توجه به توالی رشد بلورهای دولومیت در طول زمان (از آغاز) شامل گزنوتوپیک A یا دولومیکرایت (Rd1)، ایدیوتوپیک E یا دولواسپاریت (Rd2)، ایدیوتوپیک C (Cd1) و زین اسبی (Cd2) است. بر اساس بررسی های اولیه از معدن سرب و روی اخلمد، دولومیت زایی و سیلیس زایی همراه با کانی زایی سرب و روی می باشد. توالی پاراژنتیکی خیلی ساده کانسار، اندازه بزرگ بلورهای گالن، وجود کانی های سولفیدی معدود و جایگیری گالن بصورت پراکنده همراه با دولومیتی و سیلیسی شدن، نشان می دهد که این کانسار احتمالاً از تیپ دره می سی سی پی و منشاء آن فعالیت های هیدروترمالی می باشد.