سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی کرمی – دانشجویان کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی،دانشگاه بوعلی سینا،همدا
محمد حسین قبادی – استاد ،گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، ،همدان،ایران
مهران نوری – دانشجویان کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی،دانشگاه بوعلی سینا،همدا
مریم بخت اوری – دانشجویان کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی،دانشگاه بوعلی سینا،همدا

چکیده:

در این مقاله خصوصیات زمین شناسی مهندسی خاک های برجای حاصل از هوازدگی و فرسایش سنگ آهک مارنی ، واقع در تپه حاج عنایت در منطقه شرق همدان موردمطالعه قرار گرفته است.اساس مطالعات ،بررسی های صحرایی،نمونه برداری ازسنگ مادرو خاک برجای حاصل ازآن، جهت آزمون های آزمایشگاهی بوده است. برط بق نتایج حاصل از مطالعات آزمایشگاهی، خاک مورد مطالعه دررده بندی یونیفاید د رده SC وزن مخصوص ذرات جامد( ۲/۷۵ حداکثر دانسیته خشک( ۳gr/cm 1/87 ) رطوبت بهینه( ۱۳/۳۳ ) هدایت هیدرولیکی CM/Sec (فرمول در متن اصلی مقاله) دانسیته درمحل( ۳gr/cm 1/08 ) ارزش ماسه( ۵۷% ) مقدار φ برابر ۱۶٫۶۹، و c برابر با ۰٫۲۲ کیلو پاسکال و حد خمیری خاک باتوجه به آزمایش حدودآتربرگ ۱۹/۶۱ میباشد.