سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صانع ساسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
سمیه سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
رضا میرزایی محمودآبادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

تنکابن یکی از شهرستان های استان مازندران می باشد و بااقلیم معتدل و بین طول جغرافیایی ۵۰ درجه و ۳۸ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۶۴ دقیقه شرقی و عرض ۳۶ درجه و ۴۹ دقیقه و ۳۶ درجه و ۵۷ دقیقه شمالی و در ارتفاع ۲۰ متر از سطح آب های ازاد واقع شده است.به منظور بررسی رخساره های هیدروژئوشیمیایی و زمین شناسی پزشکی آب های سطحی منطقه سه هزار تعداد ۵ نمونه انتخاب، و به آزمایشگاه ACME در کشور کانادا ارسال شد. پس از تجزیه و تحلیل آماری نقشه ای از پراکندگی های ژئوشیمیایی و در نهایت نقشه ژئوشیمی زیست محیطی منطقه ارائه شد. مطالعات انجام شده ، geochemistry facies Hydro بارز منطقه در محدوده آب های کم عمق و شیرین قرار دارد. اطلاعات نمودار Stiff نشان می دهد ، رودخانه سه هزار در نواحی پایین دست از بیشترین تمرکز یونی برخوردار می باشد. مطالعات زمین شناسی زیست محیطی( environmental geology) نشان می دهد که مهمترین منآبع الوده کننده شامل : فعالیت های کشاورزی و وارد شدن فاضلآب های خانگی و گردشگری ناشی از جاذبه های توریستی منطقه مورد مطالعه می باشد. ترسیم خطوط هم غلظت عناصر دارای انومالی بالاتر از Standard limit ،نشان دهنده تمرکزعناصر Al,As,B,Na,Se در ایستگا های مختلف می باشد.