سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زهرا علیرضانژاددیل – اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی شهرستان گناوه – استان بوشهر ، شهرستان

چکیده:

ژئوتوریسم گردشگرى آگاهانه و مسئولانه در طبیعت با هدف تماشا و شناخت پدیده ها و فرآیندهاى زمین شناختى وآموختن نحوه شکل گیرى و سیر تکامل آنهاست. در قرن بیست و یکم، پیشرفت فناوری موجب میشود تا وقت انسان بیش از پیش آزاد گردد و زمان بیشتری راصرف اوقات فراقت خود نماید .در واقع این قرن را باید عصر صنعت گردشگری نام نهاد .رشد فزاینده شهرنشینی و توجه به موضوع فراغت در دهههای اخیر سبب شده است که توجه به صنعت گردشگری به عنوان متنوعترینصنعت و ضروریترین هدف مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گیرد .بسیاری از کشورها این صنعت پویا را بهعنوان منبع اصلی درآمد، ایجاد اشتغال، رشد بخش خصوصی و تبادلات فرهنگی و انسانی و توسعه ساختار زیربنایی میدانند .زمینشناسی گردشگری) ژئوتوریسم (نیز یکی از بخشهای صنعت گردشگری میباشد، و از عرصه های نو وزمینه های جدید پیشرفت امروزی است .زمین شناسی گردشگری راهکاری نوین برای شناخت علوم زمین هر منطقه است که علاوه بر نقش آموزشی – علمی سبب توسعه توریسم منطقه و ارائه متدولوژی برای توسعه پایدار در مناطقژئوتوریستی میشود .از سویی توسعه پایدار در محیطهای زمین شناسی را میتوان به توسعهای مبتنی بر محیط بدون تخریب جلوههای طبیعی یا دستکاری زاید اطلاق کرد که بتوان بیشترین انطباق را با شرایط طبیعی زمین داشته باشد،این مقاله، بر توسعه ژئوتوریسم پایدار در ایران تاکید دارد .در این دیدگاه توسعه گردشگری با استفاده از منابعموجود به گونهای است که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ضوابط قانونی جامعه و انتظارات گردشگران بتوان وحدت و یکپارچگی، هویت فرهنگی، سلامت محیط زیست، رفاه مردم محلی را تامینکرد