سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحسن شریعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
سیداحمد مظاهری – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا حیدریان شهری – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شمال روستای ازغند در ۴۰ کیلومتری غرب تربت حیدریه و در بلوک زمین ساختی لوت قرار گرفته است. زمین شناسی منطقه شامل توده های نفوذی، توده های نیمه عمیق، و سظنگهای آتشفشانی است که به ترتیب عبارتند از هورنبلند بیوتیت گرانودیوریت، بیوتیت هورنبلند منزوگرانیت، منزودیوریت پورفیری، م نزوگرانیت پورفیری، منزونیت پورفیری و آندریت. دامنه پذیرفتاری مغناطیسی واحدهای سنگی منطقه از صفر تا ۳۲۲۵×۱۰-(۵)SI متغیر است، که هر دو گروه مگنتیت (اکسیدان) و ایلمنیت (احیائی) را در بر می گیرد. محدوده این تغییرات برای سری ایلمنیت (احیائی) از صفر تا ۶۵×۱۰-(۵)SI و برای سری مگنتیت (اکسیدان) از ۸۲X10-(5)SI تا ۳۲۲۵X10-(5)SI می باشد. بر پایه مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی آلتراسیون های کلریتی متوسط، کربناتی ضعیف، پروپلیتیک و کربناتی ضعیف، سیلیسی متوسط- کلریتی ضعیف، و آرژیلیک قوی- کربنات متوسط و آرژیلیک قوی در منطقه تشخیص داده شد. نمونه برداری ژئوشیمیایی به روش خرده سنگی، و آنالیز به روش ICP، ناهنجاریهای از بعضی فلزات پایه مانند مس (حداکثر تا ۱۵۰ppm)، روی (حداکثر تا ۱۱۲ppm) و فلزات آهنی نظیر کروم (حداکثر تا ۱۲۹ppm) را نشان می دهد. ژئوشیمی توده های نفوذی که کمتر دگرسان شده، نشان می دهد اکثر آنها متاآلمینیوم و تعداد کمتری پرآلمینیوم می باشند. کانی سازی به دو صورت اولیه و ثانویه در منطقه وجود دارد. کانی سازی ثانویه در اثر اکسیداسیون کانی های سولفیدی آهن (پیریت) و دگرسانی کانی های آمفیبول به وجود آمده اند. این کانی ها به ترتیب شامل اکسیدهای آهن و مگنتیت می باشند. پیریت فراوان ترین کانی اولیه در واحدهای سنگی منطقه است. احتمالاً این منطقه در قسمت بیرونی زون پروپلیتیک یک کانسار مس پورفیری است.