سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محدثه پناهی – انشجوی کارشناسی ارشد، زمین شناسی اقتصادی
محمد رضا حیدریان شهری – عضو هئیت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسن کریم پور – عضو هئیت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

منطقه شتر سنگ در فاصله ۱۱۰ کیلومتری شمال غرب مشهد، ۸۲ کیلومتری شمال شرق سبزوار و در زون ساختاری بینالود قرار دارد. سه توده ساب ولکانیک حدواسط با ترکیب غالب کوارتز دیوریت، مونزودیوریت و کوارتزمونزودیوریت پورفیری معرفی گردیدهاند. بر اساس شواهد صحرایی و مطالعات پتروگرافی، تشکیل اسکارن آهن منطقه در ارتباط با این تودههای ساب ولکانیک میباشد. شواهد زمین شناسی، مشاهدات صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی کانی سازی آهن را در ارتباط با منشأ جانشینی متاسوماتیک و در نهایت تشکیل اسکارن معرفی نموده و تودههای کربناته موجود نیز بر صحت وجود آن تأکید میکند. مطالعات صحرایی و پتروگرافی بیانکننده این است که تشکیل کانیهای اسکارنی در منطقه طی دو مرحله دگرگونی پیشرونده و پسرونده رخ داده است. بررسی شرایط دمایی و فوگاسیته اکسیژن دمای تشکیل این کانیها را درمحدوده c 550-400 معرفی مینماید. مهمترین کانههای کانسار شامل مگنتیت و هماتیت میباشد که همراه کانیهایی چون گارنت، اکتینولیت، اپیدوت، کلریت، کلسیت و کوارتز در محدوده معدن قابل مشاهده است. مگنتیت کانه اصلی تشکیلدهنده این کانسار بوده و اغلب با بافت مارتیتی به همراه هماتیت یافت میشود.