سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش برجسته – اهواز، سازمان آب و برق خوزستان، معاونت توسعه سد و نیروگاه، دفتر زمین ش

چکیده:

زمینساخت نمکی به عنوان یک پدیده مهم ناشی از نفوذ نهشته های هرمز و سازند گچساران در پهنه زاگرس، در فروبار دزفول به دلیل نبودن بیرون زدگی نهشته های هرمز، کمتر بررسی شده است. سازند گچساران به دلیل ویژگیهای بی مانند چینه شناختی و مکانیکی خود یکی از مهمترین سازندهای پهنه زاگرس چین خورده است. با توجه به نقش این سازند از دو دیدگاه آب بندی و پایداری در مطالعات سد سازی، در این نوشتار بر پایه برداشتهای صحرائی و تحلیلهای ریخت شناختی و ساختاری، نقش زمینساخت نمکی در هیدروژئولوژی دریاچه سد مخزنی گتوند علیا در استان خوزستان و نیز احتمال نشت از آن بررسی می شود. نتیجه ارزیابی نشان می دهد که سامانه شکستگی در پیرامون دریاچه سد دارای دو روند شمال خاوری- جنوب باختری و خاوری- باختری است که روند نخست به طور عمده راستای فشارش اصلی و روند دوم، راستای فشارش محلی ناشی از گسلش راندگی را به نمایش می گذارد. افزون بر این، وجود روند بارز شمالی- جنوبی یا روند عربی نیز نقش چشمگیری در نفوذ توده نمکی عنبل به عنوان تنها توده سوراخ کننده در پهنه زاگرس در محدوده دریاچه سد داشته است. با توجه به روند آبراهه ها و سامانه شکستگی در بخش جنوبی توده و در کرانه خاوری و جنوبی رودخانه کارون و گسترش آنها به سوی دشتهای پائین دست، توانائی ذاتی نشت آب از دریاچه سد به ویژه در صورت وجود کارست تبخیری و فروشوئی در بخشهای زیرین توده نمکی عنبل وجود دارد که نیاز به بررسی بیشتر دارد.