سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی لشکری پور – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی، مشهد
سیدمسعود همام –
آزاده ملک زاده –
مجتبی رستمی –

چکیده:

توده نفوذی مورد مطالعه، در جنوب شهرستان سبزوار واقع شده و از لحاظ تقسیمبندی تکتونیکی، بخشی از زون سبزوار می-باشد. ترکیب این توده نفوذی از گابرو تا دیوریت تغییر میکند. کانیهای اصلی تشکیل دهنده سنگ شاملپلاژیوکلاز)آندزین،لابرادوریت(، آمفیبول)هورنبلند(، پیروکسن)دیوپسید( می باشد. با استفاده از تجزیه ریز پردازندههای الکترونی بر روی کانی کلینوپیروکسن گابروها وگابرودیوریتها، درجه حرارت در فشارهای ۱ تا ۷ کیلوبار ۱۰۱۱ تا ۱۰۱۱ درجهسانتیگرادبرای گابروها و ۰۱۱ تا ۱۱۱۱ درجهسانتیگراد برای دیوریتها بوده است. فشار نیز کمتر از ۱۱ کیلوبار برای گابروها ودیوریتها تعیین شده است