سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش بین المللی نفت و گاز

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا مهدی زاده – دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران،شرکت ملی پالایش وپخش،
محمدرضا رضوی – دکترای سیاستگذاری عمومی وبرنامه ریزی منطقه ای، گروه مدیریت فناوری دا

چکیده:

مقاله حاضر به وضعیت دانش وکسب قابلیت های فناورانه در یکی از بخش های مهم کشور یعنی صنعت نفت می پردازد.با بررسی وتحلیل مقاات علمای چاپ شده در فصل نامه انجمن نفت ایران تا سال ۱۵۳۱ وبررسی سایر نهاد های مرتبط، نخست سیمای وضعیت علمی وفناوراناه ایان صانعت ترسایم مای گردد.آنگاه نظام تولید وانتشار دانش واجزای تشکیل دهنده آن در زمینه ای تاریخی واجتماعی تحلیل می گردد.نتیجه آنکه علی رغم فعالیات هاای برجساته وموثر علمی وفنی در این بخش به ویژه از سوی انجمن مذکور بخش های سیاستگذار و پژوهشی دیگر نتوانسته اند جهت علمی ودانشی ایان بخاش را باه سوی تولید ونشر دانش روز وفناوری محور ودر نتیجه کسب قابلیت های نوآورانه ودانشی که زمینه ساز توسعه فناوری است سوق دهند