سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا زراسوندی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
هوشنگ پورکاسب – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
عادل ساکی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی دشتی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مطالعه منشاء و موقعیت تکتونیکی ماسههای سیلیسی محدوده شوش بر اساس دادههای زمین- شیمیایی بررسی شده است. ماسههای سیلیسی محدوده شوش غنی از کوارتز بوده و دارای مقادیری فلدسپات و خرده سنگ میباشند. در این ماسه ها Al2o و ۳ Sio2 دارای ارتباط منفی هستند. بر اساس دادههای زمین- شیمیایی ترکیب سنگ رسوبی اولیه این رسوبات، لیتآرنایت و ماسهسنگآهندار میباشد. زمینشیمی این رسوبات بیانگر موقعیت تکتونیکی محدوده حاشیه فعال قارهای و غیر فعال قارهای است.