سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد رحیم دل – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
راحب باقرپور – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید مهدوری – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تونلها یکی از شریانهای حیاتی هستند که به علت صرف هزینههای زیاد جهت احداث آنها و نیز مختل شدن ترافیک عبوری در اثر تخریب کامل و یا آسیبهای جدی وارده بر آنها، رعایت نکات فنی ژئوتکنیکی در طراحی و نیز اجرای آنها، الزامی است. ردهبندی مهندسی تودهسنگ، پایه و اساس روشهای طراحی تجربی بوده و میتواند به عنوان یک ابزار نیرومند در طراحی سازههای زیرزمینی به کار گرفته شوند. اصولاً هدف ازبه کارگیری سیستمهای طبقهبندی، ارزیابی یک سری از مشخصات با استفاده از تکنیکهای ساده و امکان برآورد ماهیت ذاتی تودهسنگ و چگونگی رفتار آنها در شرایط مختلف مهندسی است. تونل شماره ۷ راهآهن قزوین- رشت با دو خط ریل موازی و طول ۵۹۴ متر بخشی از پروژه راهآهن قزوین- رشت است. این تونل با مقطع نعل اسبی، ارتفاع ۹/۴ و عرض ۱۲/۵ متر دارای سطح مقطعی معادل ۱۰۴ مترمربع است. تودهسنگ- های مسیر تونل عمدتاً شامل آندزیت بوده که در ۳۰۰ متر خروجی به شدت دگرسان شده است. در این مقاله به منظور طبقهبندی سنگهای مسیر تونل از طبقهبندیهای ژئومکانیکیRMR و شاخص تونلسازی در سنگ Q استفاده شده است. پارامترهای ژئومکانیکی توسط گمانههای اکتشافی، آزمایشهای صحرایی، آزمونهای آزمایشگاهی و با استفاده از نرم افزار RocLab و قضاوت مهندسی تعیین شده است.