مقاله زمینه های پیدایش دولت مقتدر (۱۲۸۵-۱۳۰۲ ه.ش) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مسکویه از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: زمینه های پیدایش دولت مقتدر (۱۲۸۵-۱۳۰۲ ه.ش)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتدارگرایی
مقاله دولت های مشروطه
مقاله کودتای ۱۲۹۹ ه.ش
مقاله دولت رضاخان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کلهر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مقیمی شهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انقلاب مشروطه ایران تحولی ژرف در اوضاع سیاسی و اجتماعی به وجود آورد. یکی از آرمان های مشروطه خواهان همانا کسب اقتدار سیاسی بود؛ به طوری که بحث اقتدار ملی از همان آغاز در میان ایشان مطرح گردید. اما ناکامی های انقلاب مشروطه در عرصه های سیاسی و اجتماعی، نه تنها اقتداری ایجاد ننمود، بلکه نابسامانی ها بیش تر گردید. بروز جنگ جهانی اول بر نابسامانی های پیشین افزود. اگر چه وثوق الدوله تا حدودی توانست در سال های ۱۲۹۷ تا ۱۲۹۸ ه.ش، دولتی نسبتا مقتدر ایجاد نماید، اما آشکار شدن قرارداد ۱۹۱۹ م، دولت وی را به عرصه نیستی کشانید. کودتای ۱۲۹۹ ه.ش، عرصه دیگری از تلاش به منظور ایجاد دولتی مقتدر بود. اگر چه رضا خان وزیر جنگ دولت های سال های ۱۳۰۰-۱۳۰۲ ه.ش، ارتشی مقتدر ایجاد نکرد، اما خود یگانه عامل فقدان اقتدار کابینه های یاد شده گردید. سرانجام، تشکیل دولت از سوی رضاخان باعث هماهنگی اقتدار نظامی و اقتدار سیاسی و زمینه ساز پیدایش دولت مقتدر گردید.
مقاله حاضر برآن است تا ضمن بررسی مساعی دولت های عصر مشروطه در راستای کسب اقتدار سیاسی، به آسیب شناسی و موانع ایجاد دولت مقتدر بپردازد.