مقاله زمینه های تحقق اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۱۹۹ تا ۲۳۰ منتشر شده است.
نام: زمینه های تحقق اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصول عام تامین اجتماعی
مقاله اصول خاص تامین اجتماعی
مقاله نظام بیمه ای
مقاله نظام حمایتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بادینی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عصمتی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با افزایش سریع جمعیت، پیچیدگی مسائل و افزایش وسعت نیاز به تامین اجتماعی، تکوین نظام جامع تامین اجتماعی یک ضرورت به حساب می اید و طراحی هر نظام جامع، مستلزم احراز اصول اساسی، قابل قبول و کارامد و مورد قبول همگان است که این اصول به منزله راهبردهای اساسی، وظیفه حاکم بر تامین اجتماعی تلقی می شود.
مرور انتقادی: نظام تامین اجتماعی بر پایه اصول عام و خاص استوار است که در مواردی نظام حقوقی ایران نتوانسته است به نحو شایسته تامین اجتماعی ایران را با اصول مسلم حاکم بر آن وفق دهد و در این زمینه کاستی هایی وجود دارد. هدف اصلی این مقاله بررسی انتقادی زمینه های تحقق اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی جمهوری اسلامی است.
بحث: نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که نظام تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران با چالشهای بی شماری روبروست که منجر به افزایش بیکاری، فقر و کاهش بهره وری و در نهایت عدم تحقق اصول حاکم بر آن شده است.