مقاله زمینه های اجتماعی و فرهنگی توسعه و اشاعه فوتبال زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: زمینه های اجتماعی و فرهنگی توسعه و اشاعه فوتبال زنان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل فرهنگی اجتماعی
مقاله ورزش
مقاله فوتبال زنان
مقاله توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی سیدناصر
جناب آقای / سرکار خانم: بابائی شهرکی طیبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه فوتبال زنان یکی از مسائلی است که امروزه در سطح جهان بوده و فصل جدیدی را در جامعه شناسی به خود اختصاص داده است. هدف ما دراین پژوهش بررسی زمینه های فرهنگی و اجتماعی است که می تواند توسعه ورزش بانوان در کشورهای مختلف و بویژه توسعه ورزش فوتبال را در پی داشته باشد. برای بررسی این زمینه ها از متغیرهایی چون سطح سلامتی، توسعه استفاده از رسانه های جمعی، آموزش، دموکراسی و نیز توسعه انسانی استفاده شد. این تحقیق به روش تحلیل ثانویه انجام شده و اطلاعات مورد نیاز آن از سایت های اینترنتی فدراسیون بین المللی فوتبال و برنامه توسعه ملل متحد به دست آمد و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ انجام شد. جامعه آماری ما پاره ای از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می باشد که تعداد ۳۳ کشور از آنها با توجه به گزارش توسعه انسانی ملل متحد، و داشتن اطلاعات اجتماعی- فرهنگی و ورزشی مورد نیاز انتخاب شده است. پس از آزمون فرضیه ها همه متغیرهای مستقل ما به جز آموزش و توسعه انسانی رابطه معناداری با توسعه فوتبال زنان داشتند، بنابراین از مجموع ۵ فرضیه بررسی شده در این تحقیق، ۳ فرضیه (مربوط به متغیر های سلامتی، استفاده از اینترنت و دموکراسی) تایید و ۲ فرضیه دیگر (مربوط به متغیرهای آموزش و توسعه انسانی) رد شد. به طور کلی می توان گفت که موثرترین متغیر که بیشترین تاثیر را بر توسعه فوتبال زنان داشته است، شاخص استفاده از اینترنت با مقدار ۰٫۲۱ sigو ضریب همبستگی ۰٫۳۸ می باشد و در مقابل شاخص آموزش با مقدار ۰٫۲۱ sig و ضریب همبستگی ۰٫۱۴، کمترین تاثیر را بر توسعه فوتبال زنان داشته است.