سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

پویان مسعودی فر – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تهران، مدیر برنامه ریزی و تو
علی مرتضایی فرد – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تهران، جانشین مدیر پروژه آف

چکیده:

معمولاً گفته می شود بهتر است اعمال مهندسی/ مدیریت ارزش در پروژه ها در دو مرحله صورت پذیرد. یک بار در مرحله مطالعات امکان سنجی یا طراحی مفهومی و یک بار هم پس از پایان طراحی یا مراحل اولیه اجرای پروژه. این رویکرد را می توان رویکرد استفاده از چرخه عمر پروژه در تعیین زمان اعمال مهندسی ارزش دانست. مقاله حاضر از زاویه ای دیگر به تعیین زمان اعمال مهندسی ارزش می پردازد. در این مقاله بعد از معرفی اجمالی مهندسی ارزش و گروه فرایندهای مدیریت پروژه (آغازین، برنامه ریزی، اجرا، پایش و کنترل، اختتام)، گروه فرایندهای برنامه ریزی,و پایش و کنترل تشریح شده و نشان داده می شود که اعمال مهندسی ارزش باید یک بار در مرحله برنامه ریزی پس از فرایند تخمین هزینه و انجام مدیریت ریسک و پیش از بازنگری برنامه پروژه صورت گیرد. همچنین ارتباط مهندسی ارزش با مدیریت هزینه، مدیریت ریسک و مدیریت محدوده پروژه نشان داده می شود. مهندسی ارزش برای دومین بار در پروژه باید در مرحله پایش و کنترل و زمانی که هزینه پیش بینی شده برای تکمیل پروژه از بودجه مصوب شده برای آن فراتر رفته است صورت پذیرد.