سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم زکائی نیکو – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ناصر سلماسی – دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق زمان بندی هم زمان فضای اسکله و جرثقیلهای اسکلهای به کشتیهای مراجعه کننده به یک بندر برای اولین مرتبه به صورت همزمان در نظر گرفته شده اند. حل هم زمان دو مسأله با همدیگر موجب افزایش بهره وری یک پایانه کانتینری وکاهش زمان انتظار و توقف کشتیها میشود. با توجه به ان-پی سخت بودن مسئله، دو الگوریتم فراابتکاری دو لایهای بر مبنای جست و جوی ممنوع برای حل تقریبی مسئله ارایه شدهاند. این دو الگوریتم توسعه داده شده دارای دو سیاست متفاوت در جستجوی همسایگیها در لایههای بیرونی و داخلی الگوریتم جستجوی ممنوع هستند. نتایج آزمایشها نشان میدهد کهالگوریتمهای ارایه شده برای مسائل دنیای واقعی در مدت زمان معقولی به جواب مناسب دست مییابد. هم چنین، الگوریتم جا به جایی دوتایی که دامنه جستجوی گستردهتری نسبت به دیگری دارد، دارای جوابهای بهتری نسبت به الگوریتم جا به جایی مجاور است.