سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی جنتی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی
ایرج مهدوی – دانشیار دانشگاه علوم و فنون مازندران بابل
بابک شیرازی – استادیار

چکیده:

دراین مطالعه مساله زمان بندی بهنگام درمحیط جریان کارگاهی با زمانهای پردازش و تحویل غیرقطعی و غیردقیق بررسی شده است به منظور توصیف این عدم قطعیت و عدم شفافیت داده ها از اعداد فازی بهره گرفته شده است تابع هدف مورد نظر دراین مطالعه مینیممکردن مجموع وزنی زودکردها و دیرکردهای فازی است برای حل این مساله ازرویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی گسسته پیشامد فازی بهره گرفته شدهاست به منظور ارزیابی این الگوریتم مساله نمونه متعددی به صورت تصادفی تولید شده و جوابهای حاصل از الگوریتم پیشنهادی با جوابهای بدست آمده از روشهای ابتکاری موجود مقایسه گشته است نتایج بدست آمده کاملا حاکی از برتری الگوریتم ترکیبی پیشنهادی است.