سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی رضایی شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدجلیل رضوی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی قیصری – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بخش کشاورزی مصرف کننده اصلی منابع آبی و تامین کننده امنیت غذایی بشر است با خشکسالی های دهه اخیر و افزایش جمعیت و نیاز به مواد غذایی مدیریت و برنامه ریزی دقیق آب درکشاورزی و شهرنشینی امری لازم و ضروری است لذا این بخش باید راه کارهای مختلف افزایش بهره وری آب بخصوص راهکارهای مدیریتی را مورد آزمایش قراردهد تا درآینده نه چندان دور برا یتامین نیاز غذایی دچار مشکل نشود از مهمترین راهکارهای مدیریتی برنامه ریزی آبیاری و اعمال این نهاده به صورت خاص مکانی می یابد با پیشرفت های جدید درسیستم های کنترلی آبیاری سنسورها و ابزارهای تصمیم گیری سیستم های آبیاری قابلیت مجهز شدن به مدیریت خاص مکانی متناسب با نیاز آبی خاک و گیاه را پیدا کرده اند هدف یک برنامه زمان بندی موثر فراهم کردن آب لازم و کافی درحداقل زمان برای گیاهان است که برای محقق شدن این امر نزای به اعمال این نهاده بصورت متغیرمکانی است تا بتوان زبانهای ناشی از بروز تنش آبی درگیاه آب شویی خاک ایجاد روان آب و یا تجمع آب اضافی درناحیه ریشه گیاهر را به حداقل رساند و راندمان نهایی را بیشینه کرد