سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هانی طالشی آهنگری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبری
جعفر صادق مقدس – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز- شهر جد

چکیده:

این مقاله نتایج به دست آمده از زمان اختلاط با استفاده از پرههای مقعر در یک مخزن همزندار تک پره ای رانشان میدهد. هدف از این تحقیق مقایسهی کارایی ۷ پره ی مقعر با استفاده از روش هدایت سنجی برایبوده (CMC) اندازهگیری زمان اختلاط است. سیال مورد استفاده محلول نیم درصد وزنی کربوکسیمتیلسلولز ، و محلول اشباع کلرید پتاسیم به عنوان ردیاب به کار میرود. زمان اختلاط برای پره ها در سرعت های ۲۰۰۴۰۰ و ۶۰۰ دور بر دقیقه به دست آمدهاند. نتایج بدست آمده نشان دادند که نوع پره در سرعت های پایین عاملی موثر برای کاهش زمان اختلاط و رسیدن به کیفیت اختلاط بهتری است. همچنین زمان اختلاط درمخازن تک پرهای کمتر از مخازن دو پرهای بود و نتیجه شد عاملی که تعداد پره را تعیین میکند، ارتفاع مایع است