سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم رضایی نیک – دکتری مهندسی صنایع
سونیا ابراهیمی فرد – کارشناس مهندس یصنایع
ویدا گل بافیان – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

زمان بندی پروژه یکی ازحوزه های جذاب برای محققین مدیریت پروژه میباشد وروشهای متعددی برای حل این مساله توسعه داده شده است درحالیکه دراغلب تحقیقات ازمدلهای قطعی استفاده میشود عدم قطعیت جز خواص ذاتی اغلب پروژه ها به ویژه پروژه های تحقیقاتی می باشد رویکردهای زمان بندی پروژه درشرایط عدم قطعیت به شیوه های مختلفی ازقبیل احتمالی فازی واکنشی استوار و تحلیل حساسیت طبقه بندی میشود دراین تحقیق به منظور درنظر گرفتن عدم قطعیت درزمان بندی پروژه های تحقیقاتی ازمنطق فازی استفاده گردیده است تئوری فازی بادرنظر گرفتن عدم قطعیت های موجود دردنیای واقعی رویکردی برای نزدیک کردن برنامه زمان بندی پروژه به واقعیت می باشد. دراین مقاهل مدت زمان فعالیت ها براساس نظرات خبرگان برحسب اعدادفازی مثلثی نمایش داده شده و سپس ازدو روش مبتنی بربرنامهر یزی خطی فازی و رتبه بندی متریک فاصله جهت تعیین مسیربحرانی درمحیط فازی استفاده شده است.