سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

صابر ملاعلیزاده زواردهی – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
رضا سلطانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

چکیده:

در این مقاله مسأله زمانبندی هماهنگ تولید و توزیع در زنجیره تامین با در نظر گرفتن پنجره زمانی تحویل جهت طراحی یک رویه ای کاربردی برای ایجاد زمانبندی تولید و توزیع واقعی تر و قابل استفاده مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور مدلهای برنامه ریزی ریاضی جهتکمینه نمودن کل هزینه های زنجیره تامین که شامل هزینه های توزیع، زودکرد و دیرکرد تولید و تحویل می باشد ارائه شده است. با توجه به پیچیدگی حل این مسائل وNP-hard بودن آن الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک توسعه داده شده، با استفاده از طراحی آزمایشات تاگوچی عملگرهای بهینه و مقدار بهینه پارامترها تعین شده و زمان حل و کیفیت جواب آن با جوابهای بدست آمده از نر مافزار لینگو ۸ مقایسه شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که الگوریتم ژنتیک توسعه داده شده در این تحقیق جوابهای بهتری را در زمانهای کوتاهتری بدست می آورد