سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا ذکریازاده – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت، دانشکده مهندسی برق -د
شهرام جدید –

چکیده:

در دهه اخیر کاهش انتشار آلایندهها از مهترین اهداف دولتها قرار گرفته است. نیروگاههای حرارتی به عنوان یکی از بزرگترین منابع تولید گازهای گلخانهای محسوب میشوند. در این مقاله کاهش میزان انتشار آلایندهها بهعنوان یکی از اهداف برنامهریزی مشارکت واحدها درنظر گرفته شده است. بالا بردن امنیت سیستم و کمینهسازی کل هزینه بهرهبرداری نیز در کنار هدف کاهش انتشار آلایندههادر مدل پیشنهادی برنامهریزی لحاظ شده است. برنامهریزیچندمنظوره فازی برای درنظر گرفتن همزمان این اهداف بکارگرفته شده است. در این مدل از برنامهریزی خطی- عددصحیح آمیخته جهت حل برنامهریزی چندهدفه فازی – استفاده شده است. روش پیشنهادی بر روی شبکهIEEE 30 شینه در یک دوره ۲۴ ساعته آزمایش شده است.