سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی جنتی پور – کارشناسی ارشد ههندسی سیستنهای اقتصادی اجتواعی، دانشگاه علوم و فنوى
ایرج مهدوی – دانشیار دانشکده ههندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنوى هازندراى،
بابک شیرازی – استادیار دانشکده ههندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنوى هازندراى،
عالمه مهدی زاده – کارشناسی ارشد ههندسی سیستنهای اقتصادی اجتواعی، دانشگاه علوم و فنوى

چکیده:

دراین مطالعه به زمان بندی دومعیاره جریان کارگاهی با فرض بافرمحدود و امکان بلوکه شدن ماشین ها پرداخته میشود این مساله درفضای عدم قطعیت مورد بررسی قرارگرفته و برای توصیف این فضا از ت ئوری فازی استفاده شده است تابع هدف دو معیاره موردنظر کمینه سازی مجموع وزنی زودکردها ودیرکردها است که این مساله دردسته مسائل پیچیده تولید بهنگام جای میگیرد برای این مساله یک مدل ریاضی غیرخطی فازی ارایه شده و برای حل آن رویکرد یکپارچه شبیه سازی فازی و الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده است درنهایت برای ارزیابی این رویکرد به حل یک مساله عددی پرداخته میشود.