سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نعمت الله محبی – دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
رحیم محبی گرگری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیریت علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه ت
مجید عزیزی – mlayeghi@ut.ac.ir

چکیده:

تأمین مواد اولیه از تأثیرگذارترین عوامل رشد یک صنعت میباشد و امروزه در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان، مصرف مطلوب و بهینه از مواد اولیه برای صنایع جایگاه ویژهای یافته و توجه خاصی به آن معطوف میگردد. با توجه به رشد سریع تولید محصولات سلولزی، سرمایهگذاران زیادی در کشور جذب این صنعت شدهاند، لیکن کشورمان همواره با کمبود چوب بهعنوان ماده اولیه صنایع سلولزی مواجه بوده است. با توجه به جمعیت کشور در حال حاضر، سهم هر ایرانی از جنگلهای کشور ۰/۲ هکتار می باشد و بدیهی است که نسبت به سرانه جهانی جنگل، ۰/۸ هکتار، این میزان از فقر و کمبود شدید کشور ما در این زمینه حکایت دارد. بنابراین با در نظر گرفتن محدودیتهای موجود در منابع چوبی، بیشک زراعت چوب میتواند نقش مهمی در توسعه پایدار مصرف ماده اولیه در صنایع سلولزی ایفا نمایند.