سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مازیار حیدری – دانشجوی دکتری جنگلداری
سیدمحمد حسینی نصر – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدانور حسینی – دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری
آرمان رسایی –

چکیده:

زراعت زیراشکوب جنگل یکی از علل تخریب جنگلهای زاگرس میباشد و دربیش از ۸۰۰۰۰۰ هکتار ازجنگل های زاگرس این پدیده اتفاق می افتد جهت بررسی وضعیت عوامل موثربرتخری و زراعت زیراشکوب جنگل درزاگرس میانی استان کرمانشاه سامان روستای مله میرحسن واقع دردل جنگل درشهرستان کرمانشاه بخش جلالوند دراستان کرمانشاه انتخاب شد آماربرداری به روش صددرصدصد صورت گرفت با گردش درسامانه عرفی روستا تمام قطعات زراعت زیراشکوب با استفاده از GPS پیمایش شد و مساحت شیب و جهت جغرافیایی تمام قطعات ثبت شد آنالیز داده ها با نرم افزار sPSS16 صورت گرفت نتایج این تحقیق نشان داد که حداقل مساحت قطعات تغییر کاربری داده شده ۰/۰۲ هکتار بوده است و اگر درجنگل زمین های با مساحت بیشتر ازاین مقدار و دارای شرایط کشاورزی شیب و غیره وجود داشته باشد به زمین زراعی تبدیل می شوند درعرصه مورد مطالعه ۳۱ قطعه زمین با مساحت های مختلف وجود داشت که متوسط مساحت قطعات ۰/۷هکتار بود و جمعا درسامانه عرفی این روستا ۲۱/۷ هکتار زمین زراعی وجود داشت که اکثر این قطعات دارای شیب زیاد و درشرایط توپوگرافی نامساعد قرار داشتند.