سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیما سپهوند – دانشجوی کارشناسی ارشد فراورده های چندسازه
تقی طبرسا – دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

چکیده:

گونه پالونیا فورتونی که بومی کشور چین است حدود بیست سال پیش در جنگل آموزشی شصت کلاته دانشگاه علوم کشاورز یو منابع طبیعی کشت گردید امروزه درختان ۱۸ ساله این مزرعه آزموشی با قطر بیش از ۶۰ سانتی متر و ارتفاع بیش از ۱۵ متر بیش از پنج متر مکعب نشان از سازگاری مطلوب این گونه درکشور به خصوص نواحی شمالی کشور دارد همچنین بعنوان فعالیت بخش خصوصی این گونه در سال ۱۳۸۳ در یک مزرعه سه هکتاری روی اراضی شیبدار گرگان کشت گردید این مزرعه در سال ۸۸ قطع گردید و بالغ بر ۱۵۰ تن چوب تولید کرد از هر کنده باقی مانده نسل دوم پالونیا فوتونی دراین مزرعه خصوصی درحال رشد می باشد گون های صنوبر P. Alba ) و P. Euramericana نیز مورد بررسی قرارگرفتند و نتایج حاصله نشان داد که صنوبر گونه کم توقع می باشد و در بیشتر نقاط کشورسازگار می باشد یک جنگل ۲۵-۳۰ ساله پالونیا ۳۰۰ متر مکعب درهکتار چوب تولید می کند بطورکلی زراعت چوب از نظر حفظ خاک پیشگیری از سیل و طوفان تولید اکسیژن و تولید چوب درکشور امری حیاتی و ضروری می باشد و برای همه نقاط کشور توصیه می گردد.