سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید نظری – استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

زبان انسان را از سایر موجودات زنده متمایر می کند و با استفاده از آن اندیشه های خود را بیان و با اجتماع خود رابطه پیدا می کند درحالت کلی زبان اساسی ترین وسیله برای ایجاد ارتباط میان انسانها و اقتدار یک ملت و آینه ی تمام نمای فلسفه ی حیات دروجه تمدن و میزان فرهنگ یک جامعه است به همین خاطر یکی از مهمترین ویژگیهای هرز بان آن است که می توان با استناد به ادب،فرهنگ و زبان ملی ریشه ی تاریخی را درخاستگاه جغرافیایی آن شناخت و به صدور شاسنامه ی آن ملت مبادرت نمود بنابراین زبان برای یک ملت از هر دژی مستحکم تر است چون قلعه را می توان گشود اما دژبان تسخیرناپذیر است زبان کردی یکی از قدیمی ترین و دست نخورده ترین زبانهای ایران است که گویش های مختلفی را شامل می شوددرمناطق گسترده یی از ایران عراق ترکیه مردمان فراوانی به این گویش ها تکلم می کنندوجه اشتراک تمامی این گویشها در این است که همه ی آنها ایرانی هستند و به همین جهت خویشاوندینزدیکی با هم دارند گفتار حاضر کوششی است در راه شناخت و یژگیهای آوایی زبان کردی با زبانهای ایران باستان نگارنده کوشیده است ضمن جمع آوری و دسته بندی پاره ای از واژه ها نقاط اشتراک این زبان با زبانهای ایران باستان را بررسی نماید.