سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزاد قریب – دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
بهزاد غلامی – کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتی

چکیده:

مطالعه حا ر ض بر روی روزنبران سازند گورپی در شمال باختر ایلام انجام گرفته است. برش مورد نظر دارای ۱۲۰ متر ستبرا و متشکل از مارن با میان لایههای مارن آهکی بوده و حاوی عضو آهکی امام حسن با سنگ شناسی، سنگ آهک رسدار است. مرز پایینی این برش پوشیده بوده و بصورت ناپیوسته بر روی سازند ایلام قرار دارد ، در حالی که مرز بالایی آن کاملا مشخص و بصورت پیوسته در زیر سازند پابده قرار دارد.در گذر از مرز کرتاسه-پالئوسن با پدیده فقر رسوبی مواجه هستیم که عدم حضور گونهAbathomphalusmayaroensisنیز نشانه کاهش عمق و موید پدیده مذکور میباشد. تعداد ۴۳ نمونه از برش مورد نظر برداشت شد که مطالعات انجام گرفته منجر به شناسایی ۲۴ جنس و ۵۴ گونه گردید. بر اساس گسترش روزنبران پلانکتونیک شاخص، سن سازند و گرپی در این برش کامپانین P میانی تا پالئوسن پسین تشخیص داده شد. بررسی روزنبران یافت شده و مقایسه آن با زیستزونبندی [۵]و P[6]Pمنجر به تشخیص ۹ زیستزون گردیده است که به شرح زیرهستند Globotruncana ventricosa Interval zone , Radotruncana calcarata Taxon-Range zone Globotruncanella havanensis Partial-Range zone , Globotruncana aegyptiaca Interval zone Gansserina gansseri Interval zone , Contusotruncana contusa Interval zone Pseudoguembelina hariaensis Interval zone , Praemurica uncinata Interval zone Morozovella angulata Interval zone