سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

میثم کرمزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
ایرج مغفوری مقدم – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
ابوالفضل بیاتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
مدیسا دادو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

چکیده:

سازند ایلام در برش مورد مطالعه در یال شمالی تاقدیس خرم آباد، دربخش شمالی حوضه لرستان قرار دارد .سازند ایلام دراین برش از رخساره های عمیق دریایی، شامل رخساره های وکستون و درانتهای توالی از رخساره های پکستون تشکیل شده است . مرز زیرین این سازندبا سازندسورگاه به صورت بین انگشتی است که با مرز مشخص روی سازند سروک قرار می گیرد . مرز فوقانی آن با سازند گورپی پوشیده می باشد ولی با تغییر سنگ شناسی واضح و تبدیل سنگهای کربناته سفیدرنگ سازند ایلام به مارنهای خاکستری سازند گورپی مشخص می شود. لیتولوژی برش ناحیۀ مورد مطالعه شامل: ۱۰۲ متر آهک شیلی تیره ضخیم لایه، ۴۰ مترشیل آهکی ، ۴۲ مترآهک روشن متوسط لایه، ۳۸ متر آهک سیلتی روشن، ۴۱ متر آهک رسی روشن،می باشد. مطالعه فرامینیفرهای پلانکتونیک دراین برش منجر به شناسایی ۱۱ گونه متعلق به ۲۳ جنس گردید، همچنین مطالعه فرامینیفرهای پلانکتونی این سازند نشان دهنده سن سانتونین تا کامپانین است که در بردارنده بایوزونهای زیر می باشد بایوزون شماره۱ Helvetoglobotruncana helvetica Total Range Zone و بایوزون شماره۲ Rugoglobigerina sp. Interval Range Zoneو بایوزون شماره Globotruncana ventricosa Interval Range Zone بایوزون شماره۴Globotruncanita calcarata Total Range Zone