سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رحمت الله نقره ئیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفها
علی صیرفیان – دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده:

سازند آسماری در دره ده شیخ واقع در شمال شرق یاسوج، به سن اولیگوسن (روپلین – چاتین و چاتین) به منظور شناسایی ریز رخساره ها و محیط رسوبی آن مطالعه گردید. مطالعات آزمایشگاهی منجر به شناسایی ریز رخساره های رسوبی: ۱- بایوکلاست پلاژیک فرامینیفرا وکستون-پکستون؛ ۲- بایوکلاست پلاژیک فرامینیفرا نومولیتیده وکستون-پکستون؛ ۳- بایوکلاست لپیدوسیکلینیده اوپرکولینا پکستون؛ ۴- بایوکلاست روتالیا نمولیتیده کورالیناسه آ پکستون؛ ۵- بایوکلاست نئوروتالیا کورالیناسه آ پکستون؛ ۶- فرامینیفر منفذ دار و بدون منفذ کورالیناسه آ پکستون-وکستون؛ ۷- بایوکلاست کورالیناسه آ فرامینیفر بدون منفذ میلیولید پکستون؛ -۸ بایوکلاست فرامینیفر بدون منفذ پکستون- وکستون؛ ۹- بایوکلاست میلیولید وکستون؛ ۱۰ – سندی مدستون. ریز رخسار ههای شناسایی شده نشان دهنده محیط رسوبی بخش های دیستال و پروکسیمال از لاگون میانی و لاگون محصور و نیمه محصور و از شلف داخلی می باشد.