سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

طاهره حبیبی – عضو هیات علمی بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز
ساینا زارعپور – دانشجوی کارشناسی ارشد چینهشناسی و فسیلشناسی، دانشگاه پیام نور شیراز
مهدی یزدی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
مهناز پروانه نژادشیرازی – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده:

در این تحقیق توالی رسوبات دونین فوقانی واقع در ناحیه باقر آباد، شمال شرق اصفهان برای اولین بار مورد مطالعه قرار گرفته است. این توالی متشکل از آهک های نازک، متوسط تا ضخیم لایه به رنگ خاکستری تیره می باشد. ریز بقایای ماهی های بدست آمده از این برش شامل:Phoebodus turnerae, Ph. gothicus gothicus (M1), Ph. sp., Deihim mansureae (M2, M3), Stethacanthus sp., Euselachii indet., Ctenacanthidae indet., Ctenacanthus- type scale, Dipnoi gen et sp. indet., Osteichthyes-bone, Onychodontid tooth?, Palaeonisciformes indet scale. هستند. مجموعه فوق بیانگر سن فامنین پیشین تا میانی (دونین فوقانی) برای مقطع مورد مطالعه می باشد. مقایسه فونای بدست آمده از برش باقر آباد با دیگر برش های ایران مرکزی (دالمه و چاهریسه) و البرز (جیرود) حاکی از گستره و حضور یک شلف کربناته کم عمق در سراسر ایران مرکزی و البرز در زمان دونین پسین می باشد. مطابقت فونای این نواحی با زیای مشابه در مراکش و الجزایر نشانگر ارتباط حوضه های مذکور در حاشیه شمالی ابر قاره گندوانا است.