سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمدعلی رستمی – دانشجوی دکتری و استادیار بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیر
علیرضا شهسوار – دانشجوی دکتری و استادیار بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیر

چکیده:

غالبا ارقام زیتون (Olea europaea L) با استفاده از قلمه چوب سخت در شرایط کنترل شده مثل گلخانه های مجهز به سیستم مه افشان تکثیر می شوند. پژوهش حاضر به منظور ایجاد روشی موفق و پر بازده در ریز افزایی رقم Mission زیتون با استفاده از قطعات میانگره انجام شد. نتایج نشان دادند که تولید ترکیبات فنولی و سیاه شدن ریز نمونه ها را می توان با غوطه ور نمودن ریز نمونه ها برای ۲ ساعت در آب و سپس در آمیخته ۱۰۰ میلی گرم در لیتر سیتریک اسید و آسکوربیک اسید به مدت ۳۰ دقیقه مهار نمود. بهترین نتایج رشد و پرآوری ریز نمونه ها در حضور بنزیل آدنین، جیبرلیک اسید و نفتالین استیک اسید بترتیب به غلظت ۲/۱ و ۲/۰۸ و ۰/۶ میلی گرم در لیتر به دست آمد. ریزنمونه های پرآوری کرده روی محیط MS نیم غلظت در حضور ایندول بوتیریک اسید به غلظت ۴ میلی گرم در لیتر ریشه دار شدند. ریزنمونه های ریشه دار شده زیر سیستم مه افشان و خنک کننده معمولی، در گلخانه ریشه دار شدند. روش ارائه شده در این پژوهش برای ریزافزایی زیتون رقم میشن برای تولید انبوه و ریشه زایی رقم میشن زیتون طی یک دوره سه تا چهار ماه کارآیی بالایی دارد. اما کارآیی آن در مورد ریزافزایی سایر ارقام زیتون نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد.