سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه فخرالدین نژاد – گرگان، دانشگاه گلستان، دانشکده علوم- گروه زیست شناسی
مهناز اقدسی – گرگان، دانشگاه گلستان، دانشکده علوم- گروه زیست شناسی

چکیده:

؛Jatropha curcas گیاهی متعلق به خانواده فرفیون است که از نظر اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. مقدار روغن بذر این گیاه از ۴ تا ۴۰% متغیر است که در تهیه بیودیزل، شمع، واکس، گریس و صابون مورد استفاده قرار میگیرد. از آنجا که در این گیاه قوه نامیه و سرعت جوانهزنی بذر کم است، بنابراین تکثیر گیاه از طریق بذر به تنهایی نمی تواند روش مناسبی باشد. هدف از این تحقیق تکثیر گیاه از طریق ریزازدیادی است. به این منظور، ریزنمونه های تک‌گره‌ای در محیط کشت MS(موراشیک & اسکوگ) پایه در غلظتهای مختلف (۳،۲،۱/۵،۱،۰/۵،۰/۲۵،۰ میلی گرم در لیتر) هورمون‌های ۶ بنزیل آدنین (BA ) و ایندول-۳- بوتریک اسید (IBA ) مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوکهای تصادفی در پنج تکرار انجام گرفت. با توجه به نتایج بهدست آمده، بالاترین درصد شاخهزایی در محیط کشت MS حاوی ۰/۵ و ۰/۲۵ میلی گرم در لیتر هورمونهای گیاهی BA و IBA دیده شد. در مرحله بعد به منظور ریشهزایی، شاخسارهای تولید شده در محیط کشت MS حاوی غلظتهای مختلف ۰/۵، ۱، ۱/۵ یا ۲ میلی گرم در لیتر هورمون IBA قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که بالاترین درصد ریشهزایی در تیمار ۰/۵ میلیگرم در لیتر هورمون IBA صورت میگیرد. در نهایت گیاه کامل تولید شده به خاک انتقال یافت.