سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل سیفی – ایران، گلستان، گرگان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه

چکیده:

در این پژوهش ریزش جوانه های گل پیش از شکوفایی در زیتون رقم مانزانیلا مطالعه شد. ابتدا سه درخت زیتون ازرقم مانزانیلا و در هر درخت پنج شاخۀ گلدار انتخاب شدند. در هر شاخه سه گلآذین از هر یک از بخشهای بالایی، میانی، و پائینی برای مطالعۀ ریزشِ جوانههای گل در مدت ۳۰ روز قبل از باز شدن بررسی شدند. درختان مورد مطالعه در میزان ریزشِ تفاوت بسیار معنیداری داشتند .(P <0.001 در درخت شماره ۱ جوانه های گل بیشتری ( ۱۱,۵۳ %) در مقایسه با درختان شماره ۲ ۱,۷۳% و شماره ۳ ۰,۶۰% ریختند. بین بخش های مختلف شاخه از نظر میزان ریزشِ جوانههای گل پیش از شکوفایی ( ۰,۶۶۹ =P و تعداد گل درخوشه P=0.379 تفاوت معنی داری وجود نداشت. در بخش بعدی پژوهش ساختار خوشه ها و دوره شکوفایی در سه رقم مانزانیلا، میشن، و فرانتویو بررسی شد. خوشه ها در ساختار متفاوت بودند. دوره شکوفایی در مانزانیلا ۸ روز ، و در میشن و فرانتویو ۴ روز طول کشید. پایان شکوفایی در خوشه ها همزمان نبود، برای مثال در میشن ۱ خوشه (از ۴۵ عدد) شکوفایی را در ۲ روز، ۲۸ خوشه در ۳ روز و ۱۶ خوشه در ۴ روز تمام کردند.