سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، گروه زمین شناسی، دانش
حسین وزیری مقدم – عضو هیئت علمی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفها
علی غبیشاوی – معاونت زمین شناسی، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز، ایران

چکیده:

سازند آسماری توالی ضخیمی از سنگهای کربناته است که با سن الیگوسن- میوسن در زون زاگرس گسترش دارد. توالی کربناته سازند آسماری به طور عمده از روزنداران کف زی درشت همراه با دیگر خرده های اسکلتی و غیر اسکلتی تشکیل شده است. بر اساس مطالعات سنگ شناسی، بافت رسوبی و تجمعات فسیلی موجود، ۱۰ ریز رخساره برای توالی مورد مطالعه سازند آسماری در شمال شرق شهرستان دهدشت معرفی گردیده است که در محیطهای رمپ داخلی، رمپ میانی و رمپ خارجی نهشته شده اند. سازند آسماری نشاندهنده رسوبگذاری بر روی یک رمپ کربناته است که عدم وجود رسوبات توربیدایتی و تغییر تدریجی رخساره ها در ناحیه مورد مطالعه، موید این موضوع می باشد.