سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن غدیریان فر – دانشجوی دکتری مکانیزاسیون کشاورزی
علیرضا کیهانی – استاددانشگاه تهران

چکیده:

امروزه استفاده از منابع سوختی برپایه نفت بطور گستردها ی باعث ناپایداری می شود چرا که این منابع درحال تمام شدن هستند همچنین این منابع باعث تجمع دی اکسید کربن درمحیط می شوند لذا استفاده از سوختهای تجدیدپذیرکربن خنثی سوختی که تولید دی اکسید کربن نکند برای پایداری اقتصادی و زیست محیطی ضروری می باشد زیست سوخت تولید شده از محصولات روغنی پتانسیل تجدید پذیری و کربن خنیث بودن را دارند و بهعنوان گزینه ای برای جایگزینی سوختهای فسیلی مطرح هستند اما سوخت تولیدی ازمحصولات روغنی روغنهای ضایعات آشپزی و چربیهای حیوانی نمی توانند منابع تجدید پذیر زیست سوخت باشند چرا که توانایی جوابگوییتقاضا برای حمل ونقل جهانی را ندارندوازطرفی تولید این محصولات با تولید مواد غذایی دررقابت است به نظر می رسد ریزجلبک ها تنها منبع تجدیدپذیر زیست سوخت باشند که توانایی جوابگویی این تقاضا را دارند ریزجلبک ها میکروارگانیزمهای فتوسنتز کننده هستند که نیازهای رشدی ساده ای دارند نرو قند دی اکسید کربن نیتروژن پتاس و فسفرکه میتوانند درمدت زمان کوتاهی چربی لیپید پروتئین و کربوهیدرات را بهمقدار فراوانی تولید نمایند.