سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زیبا برومند فرد – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم باغبانی
یوسف علی سعادت – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استادیار دانشگاه آ
عبدالحسین ابوطالبی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استادیار دانشگاه آ
احمد حاتمی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استادیار دانشگاه آ

چکیده:

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم باغبانی، استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم Gontscharovia popovii اخیراً به عنوان گونه رکورد برای ایران معرفی شده است و جزء آویشن ها دسته بندی گردیده است. بذرها و نوک شاخساره دارای چند جوانه جانبی گیاهان جمع آوری شده از عرصه های طبیعی بعنوان ریز نمونه استفاده شدند. محیط کشت MS با غلظت ۰/۲ میلی گرم در لیتر BA برای تولید شاخساره بهینه بود. برای ریشه زایی، شاخساره های تولید شده در شرایط درون شیشه ای بر روی محیط کشت MS و نیم غلظت MS با چهار تیمار IBA کشت داده شدند با وجود ریشه زایی در همه تیمارها، مطلوبترین تیمار محیط کشت MS بدون اکسین بود .